ΕΠΑ.Λ.:Υπολογισμός μοριών Πανελλήνιων Εξετάσεων 2018

ΕΠΑ.Λ.:Υπολογισμός μοριών Πανελλήνιων Εξετάσεων 2018

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης (Μορίων)

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει ως ακολούθως: κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0−100), με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί ως εξής:

  • Α. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων, καθώς και της Κοινής Ομάδας Σχολών (για το σχολικό έτος 2017-18) :

για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5

για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5

για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

  • Β. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της μόνο της Κοινής Ομάδας Σχολών (ισχύει από το σχολικό έτος 2018-19):

για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 3,5

για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 3,5

για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Δελτίο Τύπου στις 05.04.2018 αντιλαμβανόμενο ότι η αλλαγή αυτή των συντελεστών μαθημάτων της κοινής ομάδας σχολών, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δημιουργεί προβλήματα στην προετοιμασία των μαθητών-τριών, ανακοινώσε ότι η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά 2018-19. Για το λόγο αυτό εξάλλου έχει εκδώσει και σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ.

Συνεπώς μετά τα ανωτέρω:

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Δηλαδή:

για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5
για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
και

για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 1
για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Παράδειγμα:

Aν υποτεθεί ότι ένας υποψήφιος έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 15, στη Νεοελληνική Γλώσσα 12, στο ένα μάθημα ειδικότητας 13, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 17, στα Αγγλικά 15, στο Ελεύθερο Σχέδιο 12,5 και στο Γραμμικό Σχέδιο 13,5 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

  • Α. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων, καθώς και της Κοινής Ομάδας Σχολών (για το σχολικό έτος 2017-18 είναι τα εξής):

1) Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών = 15 x 1,5 = 22,50
Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας = 12 x 1,5 = 18,00
Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 13 x 3,5 = 45,50
Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 17 x 3,5 = 59,50
Συνολικός αριθμός μορίων: (22,50 + 18,00 + 45,50 + 59,50) x 100 = 14550 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).

2) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών = 15 x 2 = 30,0
Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (30,00 x 100) = 17550 (με μέγιστο τα 24000 μόρια).

3) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο : 12,50

Μέσος όρος x 2 = 13,00 x 2 = 26,00

Γραπτός βαθμός στο μάθημα Γραμμικό Σχέδιο: 13,50

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (26,00 x 100) = 17150 (με μέγιστο τα 24000 μόρια).

  • Β. Για εισαγωγή στις Σχολές & Τμήματα μόνο της Κοινής Ομάδας Σχολών (από το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής) για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών = 15 x 3,5 = 52,50
Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας = 12 x 3,5 = 42,00
Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 13 x 1,5 = 19,50
Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 17 x 1,5 = 25,50
Συνολικός αριθμός μορίων: (52,50 + 42,00 + 19,50 + 25,50) x 100 = 13950 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).

Χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό των Μορίων, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που θα ενεργοποιηθεί σε λίγες μέρες για τις ανάγκες των υποψηφίων: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

Πηγή: omathimatikos.gr

Στο woe.gr, τη μεγαλύτερη online πλατφόρμα εκπαίδευσης, θα βρείτε τους καλύτερους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, όπως ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, ιδιαίτερα μαθήματα  αρχαίων, ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών κτλ. Επίσης θα βρείτε και τις καλύτερες εκπαιδευτικές δομές (φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολές  οδήγησης, σχολές χορού, σχολές μουσικής, ιδιωτικά σχολεία, παιδικούς σταθμούς κτλ)

Ψάχνεις καθηγητή; Ψάχνεις φροντιστήριο; Ψάχνεις online μαθήματα; Είσαι στο σωστό site!

Αν είσαι καθηγητής και θέλεις να βρεις τους μαθητές σου για ιδιαίτερα μαθήματα, κάνε την εγγραφή σου εδώ!

.

Επιστροφή